Войти

В Кременчуге приняты новые правила размещения внешней рекламы.

27 октября ХLVI сессия городского совета V созыва приняла новые ’’Правила размещения внешней рекламы в г.Кременчуге’’.

Додаток
до рішення міської ради
від 27 жовтня 2009 р.

ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці

Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці розроблені на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про мови», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. N 2067, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу» від 26 травня 2004 р. № 693,  та іншими нормативними актами діючого законодавства України, які визначають термінологію, умови використання та порядок розміщення засобів зовнішньої реклами.
1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами у місті Кременчуці, та визначають порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками
Виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами на підставі дозвільних документів.
Вулиця - транспортний зв’язок у житловій забудові (ДБН 360-92*).
Демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування до місця її подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання спеціальної конструкції не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади міста. Демонтаж спеціальних конструкцій є заходом усунення порушень порядку  розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці відповідно до діючих на момент демонтажу нормативно-правових актів.
Договір та додаткова угода до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності – це господарське зобов’язання, яке виникає на основі вільного волевиявлення сторін шляхом узгодження істотних умов договору та обов’язкового виконання взятих сторонами зобов’язань.
Дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, в подальшому виконавчого комітету, який дає право на розміщення зовнішньої реклами визначеного розміру на певний строк та у певному місці;
Дорога - транспортний зв’язок поза житловою забудовою (ДБН 360-92*).
Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових або стаціонарних конструкціях, або без спеціальної конструкції, що розташована на відкритій місцевості.
Користувач земельної ділянки - суб’єкт, який має акт на право постійного або тимчасового користування земельною ділянкою.
Місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
Особа - фізична особа, в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.
Пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком.
Прострочена заборгованість - заборгованість розповсюджувача реклами за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за укладеними договорами та (або) додатковими угодами на тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що перевищує три розрахункових періоди, тобто розповсюджувач не вносить в повному обсязі плату  за користування місцем розташування рекламного засобу протягом трьох місяців, стаття 782 Цивільного кодексу України, при цьому наявність такої заборгованості по будь-якій з додаткових угод вважається простроченою заборгованістю за основним договором.
Реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
Рекламна площа - площа поверхні рекламного засобу, на якій розміщується реклама.
Рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.
Рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.
Розповсюджувач реклами (в подальшому розповсюджувач) - особа, яка здійснює розповсюдження реклами.
Самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб, протягом часу розгляду заяви про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом відповідного рішення за такою заявою.
Соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.
Спеціальні конструкції - пересувні та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.
Товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності.
Тимчасова реклама – зовнішня реклама (за винятком окремо розташованої), термін розміщення якої не перебільшує 30 календарних днів.
Евакуація – переміщення самовільно встановленого рекламного засобу як захід, який передбачає відокремлення спеціальної конструкції без основи від місця її розташування та транспортування до місця його тимчасового зберігання без завдання матеріальної шкоди у вигляді пошкодження рекламного засобу.
Терміни, що не визначені у цих Правилах, вживаються у значенні визначеному законодавством України.
3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, оформлених робочим органом та виданих замовнику через Єдиний дозвільний офіс згідно з рішенням виконавчого комітету (без втручання у форму та зміст реклами) у відповідності до цих Правил.
Тимчасова реклама розміщується на підставі дозволів, оформлених робочим органом та виданих замовнику через Єдиний дозвільний офіс згідно з розпорядженням міського голови (без втручання у форму та зміст реклами) у відповідності до цих Правил.
Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами міської ради забороняється.
Застосування   мови  у  рекламі  здійснюється  відповідно  до законодавства України про мови.
Написи виконуються відповідно до Закону України «Про мови в Україні»:
- згідно зі статтею 35 тексти плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою, поряд з текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою;
- згідно зі статтею 37 офіційні назви підприємств, установ і організацій утворюються і подаються українською мовою, з правого боку (або внизу) ці назви можуть подаватися в перекладі іншою мовою.
Знаки для товарів та послуг, у тому числі ті, об’єктами яких є логотипи, на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України згідно з її міжнародними договорами, можуть подаватися в рекламі мовою оригіналу на підставі дозвільних документів відносно авторських прав у відповідності до вимог законодавства України.
Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається зовнішньою рекламою.
До зовнішньої реклами відноситься реклама з рекламним засобом у вигляді транспортного засобу з розміщеною на ньому рекламною інформацією, який розташовано у визначеному місті не рухаючись або з якого (в якому) ведеться господарська діяльність. В інших випадках розміщення реклами на транспортному засобі регулюється Законом України «Про рекламу», стаття 18. Реклама на транспорті.
Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.
Вивіска повинна бути оформлена належним чином, у відповідності до вимог РСТУ 1846-79 «Вивіска. Класифікація» та РСТУ 1892-80 «Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами і елементами. Технічні умови».Не оформлена належним чином вивіска вважається рекламою.
До зовнішньої реклами не відноситься інформаційний матеріал, в якому не привертається увага до конкретної особи чи товару і який розміщено на фасаді будинку (будівлі) або на спорудах,  встановлених у відповідності до проекту в межах відведеної земельної ділянки, де знаходиться особа - розповсюджувач інформації.
4. На  територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням «Правил благоустрою території міста Кременчука, забезпечення в ньому чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових будинках», затверджених рішенням сесії Кременчуцької міської ради.
5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у              м. Кременчуці, Кременчуцькою міською радою утворюється відділ, управління, інший виконавчий орган або покладаються відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган). Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл. { Абзац 1 пункту 5 змінено згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 968 }.
У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які здійснюють діяльність у сфері реклами. У м. Кременчуці громадським органом є Рада по дизайну міського середовища та рекламі, яка діє на громадських засадах у відповідності до «Положення про Раду по дизайну міського середовища та рекламі», затвердженого рішенням сесії Кременчуцької міської ради.
Виконавчий комітет має право враховувати рекомендації, які від імені громадськості надає Рада по дизайну міського середовища та рекламі, на відповідність форми та змісту реклами естетичним та моральним нормам, що прийняті в українському суспільстві.
6. До повноважень робочого органу належать:
- впровадження встановленого цими Правилами порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Кременчука;
- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами консультацій на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
- визначення технічних вимог щодо параметрів звукової системи, якою комплектується зовнішня реклама;
- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету;
- підготовка проекту рішення виконавчого комітету або розпорядження міського голови для тимчасової реклами щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету або розпорядження міського голови для тимчасової реклами;
- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Полтавській області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
- підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.
- залучення експертів для оцінки вартості реклами.
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
{ Пункт  7  виключено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 968 }.
{ Пункт  8  виключено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 968 }.
9. Для одержання дозволу заявник подає заяву на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами встановленого зразку через Єдиний дозвільний офіс на ім’я міського голови м. Кременчука, до якої додаються:
- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу (на бланку встановленого зразку);
- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням по рекламному засобу  (на бланку встановленого зразку);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
Для одержання дозволу на розміщення тимчасової зовнішньої реклами заявник подає заяву на надання дозволу встановленого зразка через Єдиний дозвільний офіс на ім’я міського голови м. Кременчука, до якої додаються:
- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу (на бланку встановленого зразку) або афіша;
- ескіз рекламного засобу з розміщеною на ньому рекламою (на бланку встановленого зразку) у разі необхідності розташування рекламного засобу;
- адресна програма розміщення тимчасової реклами (на бланку встановленого зразку)
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
За умов сумісного використання кількома розповсюджувачами складної спеціальної конструкції, загальна процедура отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами відрізняється тим, що:
- заяви на отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами подаються одночасно всіма розповсюджувачами, при цьому в заявах обов’язково вказується про сумісне користування складною рекламною конструкцією з іншими розповсюджувачами;
- кожен розповсюджувач вказує на фотокартці або комп’ютерному макеті місце, на якому планується розташування рекламного засобу, конкретні рекламні площини, на які він просить надати дозвіл;
- погодження дозволів може здійснюватися одним з розповсюджувачів, якому делеговані функції заявника відповідно до п.16 цих Правил;
- при скасуванні пріоритету одному з розповсюджувачів, робочий орган повідомляє про це інших розповсюджувачів протягом 3 (трьох) робочих днів, які мають першочергове право на отримання дозволу замість розповсюджувача, якому скасовано пріоритет.
За замовленням, заявник має право отримати індивідуальний електронний пароль доступу для отримання інформації мережею Інтернет в режимі реального часу про розгляд його заяви на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Заявник має право, скориставшись мережею Інтернет, з віддаленого терміналу третьої особи відправити до Єдиного дозвільного офісу електронний варіант  заяви з додатками (фотокопії) на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Матеріали заносяться до бази даних об’єктів зовнішньої реклами, про що заявник отримує індивідуальне електронне повідомлення та пароль доступу. Заява має пріоритетне право у разі надання заявником паперових  оригіналів  заяви з додатками до Єдиного дозвільного офісу у термін 3 (трьох) робочих днів.
10. За наявності документів, передбачених пунктом 9. цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації).
Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє зазначене у заяві місце розташування рекламного засобу на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після  перевірки  місця, керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. Розглядаючи електронний варіант заяви отриманої через Інтернет, керівник робочого органу має право приймати рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету до моменту надання заявником паперових оригіналів заяви з додатками до Єдиного дозвільного офісу. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно погодити примірники дозволу встановленого зразку і Єдиний дозвільний офіс видає заявнику їх для оформлення. Примірники дозволу видаються замовнику за умови повної комплектності отриманих від нього матеріалів, які відповідають вимогам цих Правил.
У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету Єдиний дозвільний офіс за повідомленням робочого органу протягом трьох днів надсилає заявникові мотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування  рекламного засобу або дати та номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі.
У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:
- оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим рішеннями виконавчого комітету вимогам, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та типології елементів місцевого середовища;
- при наявності висновку управління містобудування та архітектури про перенасиченість даної ділянки елементами зовнішньої реклами;
- у заявника існує прострочена заборгованість зі сплати за тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу за існуючим договором та додатковими  угодами  до  договору.
- заявником не надані  робочому органу оформлені належним чином примірники дозволу у строк встановленого пріоритету на місце розташування рекламного засобу, визначений пунктом 11 цих Правил за попередньою поданою заявою на це ж саме місце розташування рекламного засобу.
Пріоритет достроково скасовується рішенням керівника робочого органу за заявою заявника на ім’я міського голови через Єдиний дозвільний офіс.
11. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.
Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:
- продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою розробки проектно-технічної документації за письмовим повідомленням від заявника;
- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
Пріоритет достроково скасовується рішенням керівника робочого органу у разі не укладання замовником договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності у відповідності до п.13 цих Правил, а також у разі коли зазначений договір та (або) додаткова угода до договору не набрали чинності.
12. Рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, визначеному законодавством.
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою. Зазначена інформація може розповсюджуватися робочим органом мережею Інтернет з додержанням вимог, щодо розповсюдження інформації встановлених законодавством України.
13. Протягом строку встановленого пріоритету, зазначеного у пункті 11 цих Правил, заявник оформлює примірники дозволу та подає їх в приміщені Єдиного дозвільного офісу робочому органу.
У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір та (або) додаткову угоду до договору на тимчасове користування цим місцем та вносить авансовий платіж за користування місцем на весь строк встановленого (продовженого) пріоритету. У разі не внесення авансового платежу в повному обсязі зазначений договір та (або) додаткова угода до договору вважаються такими що не набрали чинності. За наявності електронного варіанту заяви отриманої мережею Інтернет договір та (або) додаткова угода до договору укладається з моменту надходження електронного варіанту заяви. У разі надання заявником нотаріально завіреної копії Державного акту на право власності (користування) на земельну ділянку або документу, який встановлює право власності (користування) на місце розташування рекламних засобів, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами надається без укладання додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем користування рекламного засобу за рішенням виконавчого комітету. Додаткова угода до договору також не укладається, якщо заявник – комунальне підприємство, засновником якого є Кременчуцька міська рада, за умови, якщо таке підприємство рекламує виключно себе або товари які воно виробляє.
Протягом строку встановленого пріоритету перші три місяці згідно з пунктом 11 цих Правил, щомісяця справляється сплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків від загальної суми сплати, а при розміщеному рекламному засобі сплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків сплати, розрахованої згідно з пунктом 32 цих Правил.
У разі продовження строку оформлення дозволу на наступні три місяці відповідно  до пункту 11 цих Правил, щомісячна сплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків сплати, розрахованої згідно з пунктом 32 цих Правил. Також при розміщеному рекламному засобі сплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків сплати.
Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, заявник повертає другий екземпляр укладеного ним договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної сплати авансового платежу за користування місцем на весь термін встановленого (продовженого) пріоритету.
Невиконання умов цього пункту є підставою для скасування пріоритету.
У разі прийняття рішення керівника робочого органу про дострокове скасування  пріоритету договір та (або) додаткова угода до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності втрачає чинність з моменту прийняття цього рішення. При цьому отримані авансові платежі за користування місцем по встановленому пріоритету не повертаються.
Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджету територіальної громади міста Кременчука. { Пункт  13 доповнено абзацом згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 968 }.
14. Під час подання заяви до Єдиного дозвільного офісу, або подання оформлених примірників дозволу в приміщені Єдиного дозвільного офісу до робочого органу в присутності заявника перевіряється комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення. Некомплектні або оформлені з порушенням вимог цих Правил заяви та примірники дозволів не приймаються.
Перелік матеріалів, що входить до дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
14.1. Примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами з окремо розташованим рекламним засобом складається з наступного повного комплекту документів:
- заява на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- комп’ютерний фотомакет місця, на якому планується розташування рекламного засобу, при цьому площа реклами повинна займати близько 20% площі фотомакету.
- проект спеціальної конструкції або ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням в комплекті з розрахунками по діючим навантаженням (за необхідністю), погоджений з управлінням містобудування та архітектури;
- найменування та ідентифікаційний код, згідно з ЄДРПОУ, виробника реклами.
- викопіювання з плану м. Кременчука М1:500 з погодженнями визначеними органами та особами, власниками місця розташування рекламного засобу.
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника
- примірник укладеного договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, або завірена копія правовстановлюючих документів на місце розташування рекламного засобу;
- довідка про відсутність простроченої заборгованості по договору та всім додатковим угодам до договору на тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що перебуває в комунальній власності на момент подання матеріалів.
Перелік матеріалів, що надає замовник до дозволу на розміщення зовнішньої реклами з окремо розташованим рекламним засобом, є вичерпним.
14.2. Примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами з рекламним засобом, який розміщено на будівлях та спорудах складається з наступного повного комплекту документів:
- заява на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- комп’ютерний фотомакет місця, на якому планується розташування рекламного засобу, при цьому площа реклами повинна займати близько 20% площі фотомакету;
- проект спеціальної конструкції або ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням в комплекті з розрахунками по діючим навантаженням (за необхідністю), погоджений з управлінням містобудування та архітектури;
- акт обстеження технічного стану споруди (опори) виданий балансоутримувачем (за необхідністю);
- найменування та ідентифікаційний код, згідно з ЄДРПОУ, виробника реклами.
- викопіювання з плану м. Кременчука М1:2000 або ситуаційний план          М 1:10000 з погодженнями визначеними органами та особами, власниками (балансоутримувачами) будівлі або споруди;
- примірник укладеного договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, або завірена копія правовстановлюючих документів на місце розташування рекламного засобу;
- довідка про відсутність простроченої заборгованості по договору та всім додатковим угодам до договору на тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що перебуває в комунальній власності на момент подання матеріалів.
Перелік матеріалів, що надає замовник до дозволу на розміщення зовнішньої реклами з рекламним засобом, який розміщено на будівлях та спорудах, є вичерпним.
14.3. Примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами з виносним рекламним засобом загальна рекламна площа якої не повинна перевищувати двох квадратних метрів складається з наступного повного комплекту документів:
- заява на  надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- комп’ютерний фотомакет місця, на якому планується розташування рекламного засобу, при цьому площа реклами повинна займати близько 20% площі фотомакету;
- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням, погоджений з управлінням містобудування та архітектури;
- найменування та ідентифікаційний код, згідно з ЄДРПОУ, виробника реклами.
- ситуаційний план М 1:10000 з погодженнями визначеними органами та особами місця розташування рекламного засобу;
- примірник укладеного договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, або завірена копія правовстановлюючих документів на місце розташування рекламного засобу;
- довідка про відсутність простроченої заборгованості по договору та всім додатковим угодам до договору на тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що перебуває в комунальній власності на момент подання матеріалів.
Перелік матеріалів, що надає замовник до дозволу на розміщення зовнішньої реклами з виносним рекламним засобом, є вичерпним.
14.4. Примірник дозволу на розміщення тимчасової зовнішньої реклами складається з наступного повного комплекту документів:
- заява на надання дозволу на розміщення тимчасової зовнішньої реклами;
- ескіз рекламного засобу з розміщеною на ньому рекламою, погоджений з управлінням містобудування та архітектури або афіша;
- погодження з власниками (балансоутримувачами) будівель або споруд (у разі необхідності);
- найменування та ідентифікаційний код, згідно з ЄДРПОУ, виробника реклами.
- примірник укладеного договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, або завірена копія правовстановлюючих документів на місце розташування рекламного засобу;
- довідка про відсутність простроченої заборгованості по договору та всім додатковим угодам до договору на тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що перебуває в комунальній власності на момент подання матеріалів.
Перелік матеріалів, що надає замовник до дозволу на розміщення тимчасової реклами, є вичерпним.
15. У разі не додержання заявником термінів, зазначених в пункті 11 цих Правил, та у разі не надання ним в установлений термін оформлених примірників дозволу, заява вважається ненаданою, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації з повідомленням заявника через адміністратора Єдиного дозвільного офісу. З моменту втрати пріоритету договір та (або) додаткова угода до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу автоматично втрачає силу, а пріоритет на зазначене місце надається іншому замовнику за його заявою. При цьому отримані авансові платежі за користування місцем по встановленому пріоритету не повертаються.
16. Дозвіл погоджується спочатку з власником місця (уповноваженим ним органом, особою) або райвиконкомом, на території якого розміщується реклама, управлінням містобудування та архітектури, управлінням житлово-комунального господарства у разі розміщення реклами з окремо розташованим рекламним засобом.
На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
- Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, що є пам’ятками історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій нанесених на картографічний матеріал М 1:500;
- балансоутримувачем будівель, споруд та власником або користувачем земельної ділянки.
Зазначені в абзацах першому, третьому - шостому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження органів дійсні  протягом строку дії дозволу та протягом строку, на який його продовжено.
17. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому - п’ятому пункту 16. цих Правил, заявникові надсилається мотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством.
18. Під час надання дозволу втручання у форму та зміст реклами забороняється.
19. Робочий орган протягом не більше п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу, готує і подає до виконавчого комітету проект відповідного рішення або проект відповідного розпорядження міського голови з повним комплектом документів, передбачених законодавством та цим Положенням.
Робочий орган не приймає некомплектні або не належним чином оформлені примірники дозволів.

20. Виконавчий комітет протягом п'яти робочих днів, з дати одержання зазначеного проекту, приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
Міський голова протягом трьох робочих днів, з дати одержання зазначеного проекту, видає розпорядження про надання дозволу на розміщення тимчасової реклами  або про відмову у його наданні.
У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові через адміністратора Єдиного дозвільного офісу, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Оформлення дозволу реєструється в журналі реєстрації.
Лист про прийняте рішення на засіданні виконавчого комітету про відмову у наданні дозволу,надсилається заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття через Єдиний дозвільний офіс.
У разі відмови заявнику в наданні дозволу на розташування рекламного засобу або непогодженням місця розташування у зв’язку з неможливістю його технічного розміщення або інших причин про відмову у погодженні, керівник робочого органу приймає рішення про скасування пріоритету на місце розташування рекламного засобу. При цьому, дія договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу у відповідності до ст. 212 Цивільного кодексу Ук

Оформление свадеб

Шар-сюрприз - это большой шар, размером от 0,8 м до 2,5 м, который заполняется сотней маленьких шариков. В маленькие шарики можно положить записочки с пожеланиями, конфетти, мишуру. Читать далее

Букеты из конфет

Новинка на рынке праздничных услуг!
Для самых требовательных ценителей сладостей - самый оригинальный и потрясающий подарок - букет из конфет! Балуйте своих близких! Читать далее

Промо-акции

«Рекламный центр на Московской» возьмет на себя все хлопоты и эффективно проведет для Вас промо-акцию в Кременчуге, Светловодске и Комсомольске. Читать далее
РА «Рекламный центр на Московской» ® 2004-2011 РА «Информ-щит» ® 2008 РА «Промо-люкс» ® 2008 Разработано студией - SDA
Rambler's Top100